Regulamin

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pl. Generała J. Hallera 1, 90-647 Łódź, zwana dalej Organizatorem, tworzy projekt pod nazwą Medyczny Uniwersytet Dziecięcy w Łodzi (zwanym dalej Projektem MUD).
2. Niniejszy Regulamin określa cele, zadania oraz zasady funkcjonowania Projektu MUD.

Cele działania Medycznego Uniwersytetu Dziecięcego w Łodzi
§ 2

1. Projekt MUD to przedsięwzięcie, które ma stwarzać dzieciom w wieku od 7 do 12 lat zamieszkałym na terenie województwa łódzkiego możliwość zdobywania wiedzy oraz rozwijania swoich zainteresowań w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej.
2. Celem realizacja Projektu MUD jest:
1) zainteresowanie dzieci pozyskiwaniem i pogłębianiem wiedzy,
2) poznanie nowych metod nauki,
3) rozwój umiejętności miękkich w szczególności kreatywności, zdolności interpersonalnych,
4) poznanie przez dzieci podstaw nauk medycznych i metod badawczych,
5) promocja i propagowanie informacji o Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
6) dostarczenie informacji o ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA PROJEKTU

Uczestnictwo w Projekcie MUD
§ 3

1. Uczestnikiem Projektu MUD może zostać każde dziecko które skończyło 7 lat ale nie skończyło 13 lat, zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego.
2. Każdy uczestnik Projektu MUD otrzymuje indeks oraz identyfikator, który jest zobowiązany mieć na każdych zajęciach. W Indeksie prowadzący będą wpisywali potwierdzenie udziału w zajęciach.
3. Organizator kontaktuje się z uczestnikami Projektu MUD za pośrednictwem ich opiekunów prawnych z wykorzystaniem strony internetowej: Projektu MUD http://mud.umed.pl/ oraz poczty elektronicznej.
4. Opiekunowie prawni, którzy zgłosili swoje dzieci do udziału w Projekcie MUD zobowiązani są do śledzenia informacji udostępnianych za pośrednictwem narzędzi, o których mowa w ust. 3.

Rekrutacja Uczestników Projektu MUD
§ 4

1. Postępowanie rekrutacyjne w ramach Projektu MUD rozpoczyna się 12.02.2018 r. i trwa do wyczerpania limitu miejsc jednak nie dłużej niż do dnia 26.02.2018 r..
2. Informacja o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego publikowana jest na stronie internetowej Projektu MUD, o której mowa w § 3 ust. 3.
3. Zgłoszenia do udziału w Projekcie MUD dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Projektu MUD.
4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o wpisaniu na listę uczestników Projektu MUD decyduje kolejność zgłoszeń.
6. O wpisaniu dziecka na listę uczestników Projektu MUD opiekun prawny dziecka zostanie poinformowany drogą mailową w terminie do 5 dni od dnia zakończenia rekrutacji. Brak takiej informacji w powyższym terminie jest równoznaczny z niewpisaniem dziecka na listę uczestników Projektu MUD.
7. Po wyczerpaniu limitu miejsc, tworzona jest lista rezerwowa, z której to kwalifikowani są uczestnicy Projektu MUD w przypadku zwolnienia miejsc.

§ 5

1. Warunkiem udziału w zajęciach MUD jest dokonanie opłaty za udział w zajęciach .
2. Opiekunowie prawni dzieci aplikujących do udziału w Projekcie MUD, które to pozostają pod stałą opieką lekarską oraz opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych podobnych placówek zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi niezwłocznie przy zgłoszeniu kandydatury, drogą mailową.
3. Organizator odmawia przyjęcia do udziału w Projekcie MUD jeżeli, którekolwiek
z okoliczności, o których mowa w pkt. 2, będą powodowały zagrożenie dla innych uczestników Projektu MUD lub mogły mieć wpływ na organizację planowanych zajęć.
4. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trakcie rekrutacji Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego naboru.

Organizacja roku akademickiego Medycznego Uniwersytetu Dziecięcego w Łodzi
§ 6

1. Rok akademicki obejmuje semestr letni w roku akademickim 2017/2018 tj. od 3 marca 2018 r. do 9 czerwca 2018 r.

Organizacja zajęć Medycznego Uniwersytetu Dziecięcego w Łodzi
§ 7

1. Zajęcia odbywają się w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dokładna lokalizacja dostępna jest na stronie internetowej Projektu MUD.
2. Spotkania, w formie wykładów i ćwiczeń, odbywają się dwa bądź trzy razy w miesiącu, w soboty w godzinach ustalonych przez Organizatora i podanych na stronie internetowej, Projektu MUD.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia, tematyki zajęć i miejsca bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania planowanych zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Informacja o odwołaniu zajęć, zostanie udostępniona drogą mailową oraz na stronie internetowej Projektu MUD.
5. Organizator informuje, że niektóre zajęcia mogą podlegać rejestracji filmowej i fotograficznej, a następnie publikowane w postaci prezentacji i relacji na stronach internetowych MUD, sponsorów, partnerów czy patronów.
6. W zajęciach nie biorą udziału opiekunowie prawni dziecka, będącego uczestnikiem Projektu MUD.
7. Uczestnicy Projektu MUD zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęcia, a także stosowania się do poleceń Organizatorów, wykładowców oraz innych osób prowadzących zajęcia.
8. Wszelkie materiały pomocnicze zapewnia Organizator.

Opieka
§ 8

1. Opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są do przyprowadzenia i odebrania uczestnika z miejsca, w którym prowadzone są zajęcia.
2. Podczas zajęć uczestnicy znajdują się pod opieką Organizatorów i nie mogą bez ich zgody samowolnie opuszczać sal, w których odbywają się zajęcia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opiekę nad uczestnikami poza zajęciami. Za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem uczestnika Projektu MUD zaistniałe przed bądź po zakończeniu zajęć odpowiadają jego opiekunowie prawni .

Opłaty
§ 9

1. Udział w zajęciach organizowanych i prowadzonych w ramach Projektu MUD jest płatny.
2. Koszt zajęć, o których mowa w ust. 1 podawany jest na stronie internetowej Projektu MUD, w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do udziału w Projekcie MUD.
3. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wynikające ze zniszczeń spowodowanych przez uczestnika Projektu MUD, do których doszło na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia.

Przetwarzanie danych osobowych
§ 10

1. Opiekunowie prawni wypełniając formularz rejestracyjny, zobowiązani są zaznaczyć, iż zgadzają się na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłaszanego uczestnika, na potrzeby organizacyjne związane z prowadzeniem działalności w ramach Projektu MUD.
2. Opiekunowie prawni zobowiązani są wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działalności związanej z Projektem MUD drogą elektroniczną, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres przez nich podany (Dz.U. 2017.1219 t.j.).
3. Niewykonanie dyspozycji, o której mowa w ust. 1 i 2, jest tożsame z niespełnieniem wymogów formalnych zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie MUD.
4. Dane osobowe obejmują dane zawarte w formularzu rejestracyjnym.
5. Opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych w ramach Projektu MUD oraz do ich poprawiania.
6. Prawa i obowiązki Organizatora MUD związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych określają przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 t.j.).
7. Administratorem bazy danych osobowych jest Organizator (Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).
8. Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili odwołana. Odwołanie zgody powoduje, iż dalsze uczestnictwo w Projekcie MUD jest niemożliwe co jest równoznaczne z decyzją o skreśleniu z listy uczestników Projektu MUD.

ROZDZIAŁ III
ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE MUD

Warunki zaliczenia i uzyskania dyplomu końcowego Medycznego Uniwersytetu Dziecięcego w Łodzi
§ 11

1. Warunkiem uzyskania dyplomu jest uzyskanie przez uczestnika Projektu MUD min. 60% frekwencji na ćwiczeniach, potwierdzonej wpisem do indeksu.
2. Uczestnicy Projektu MUD otrzymają właściwy dyplom ukończenia Projektu MUD na ostatnich zajęciach organizowanych w ramach Projektu MUD.
3. Dyplom, indeks i identyfikator mają charakter pamiątkowy i symboliczny i po zakończeniu danej edycji zajęć pozostają w posiadaniu uczestnika Projektu MUD.

Rezygnacja
§ 12

1. Na każdym etapie odbywania zajęć opiekun prawny reprezentujący danego uczestnika może złożyć w jego imieniu rezygnacje z dalszego udziału w Projekcie MUD.
2. Rezygnację z uczestnictwa w Projekcie MUD należy złożyć drogą mailową na adres Organizatora dostępny na stronie internetowej Projektu MUD.
3. W związku ze złożeniem rezygnacji, opiekun prawny danego uczestnika jest zobowiązany rozliczyć się ze wszystkich zobowiązań wobec Organizatora, powstałych do dnia złożenia rezygnacji z udziału w Projekcie MUD.
4. W przypadku rażącego naruszania przez uczestnika zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników Projektu MUD.

Zwrot kosztów
§ 13

1. Całkowity zwrot kosztów związanych z udziałem w Projekcie MUD możliwy jest jedynie w przypadku rezygnacji złożonej przed pierwszym spotkaniem organizowanym w ramach Projektu MUD.
2. Częściowy zwrot kosztów ma miejsce gdy dojdzie do złożenia rezygnacji w trakcie odbywania zajęć organizowanych w ramach Projektu MUD. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi wyliczana jest proporcjonalnie do ilości nieodbytych zajęć, po pomniejszeniu całościowego kosztu udziału o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, związana z kosztami organizacji zajęć poniesionymi przez Organizatora.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia końcowe
§ 14

1. Przystępując do zajęć w ramach Projektu MUD uczestnicy oraz ich, opiekunowie prawni zobowiązani są stosować się do wszystkich informacji zawartych na stronie internetowej Projektu MUD, a także tych wysyłanych drogą mailową, wyrażając tym samym zgodę na ich stosowanie.
2. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu MUD jest równoznaczne z tym, iż uczestnik oraz jego opiekunowie prawni akceptują wszelkie informacje organizacyjne pojawiające się na stronie internetowej Projektu MUD.
3. Wypełnienie i przesłanie przez opiekunów prawnych kandydata na uczestnika Projektu MUD formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej Projektu MUD.
5. Zmiana Regulaminu, o której mowa w ust. 4 może być wprowadzona wyłącznie przed rozpoczęciem danej edycji Projektu MUD.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia 22.01.2018 r. przez Prezesa Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Joannę Milczarek.

Regulamin w pliku PDF

Skontaktuj się z nami!

Elżbieta Kuryś

+48 508 403 197
mud@fumed.pl
pl. gen. J. Hallera 1,90-647 Łódź

© Fundacja dla Uniwersytet Medyczny w Łodzi - wszystkie prawa zastrzeżone